Державна установа
«Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

НАКАЗ

м. Полтава

27 лютого 2020 року                                                             № 22

Про проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності ДУ «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України»

Відповідно до вимог частини другої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 2 розділу ІІ Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2018-2020 роки,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити склад Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Комісія) у складі, що додається (додаток № 1).
2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», що додається (додаток № 2).
3. Комісії у місячний строк з дня прийняття цього наказу провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за допомогою аналізу звітних, фінансових, нормативних документів, результатів перевірок, публікацій у ЗМІ та звернень громадян, вивчення думки співробітників та клієнтів, при потребі залучення експертів.

4. Керівникам структурних підрозділів ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» у зв’язку з оцінкою корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» підготувати свої пропозиції щодо можливих корупційних ризиків у діяльності ДУ і заходів з їх мінімізації (за наявності) та подати для узагальнення Уповноваженому з антикорупційної діяльності Шемету П.Г. до 2 квітня 2020 року.
5. Голові комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Захар’євій М.А.:
5.1. підготувати звіт за результати проведеної оцінки із визначенням достатніх і необхідних заходів з усунення (мінімізації) таких ризиків, строків, ресурсів та відповідальних осіб;
5.2. забезпечити моніторинг ефективності реалізації таких заходів, їх корегування в разі необхідності.
6. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Шемету П.Г.:
6.1. довести наказ до керівників структурних підрозділів з метою ознайомлення з його змістом всіх працівників;
6.2. оприлюднити даний наказ на офіційному веб-сайті ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
7. Про проведену роботу підготувати Звіт в.о. директора до 15 квітня 2020 року.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора А.М.Журавльов

Додаток №1

Затверджено наказом ДУ
«Полтавський ОЛЦ МОЗ України»
№ 22 від 27.02.2020

С К Л А Д
Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»
на 2018-2020 роки

Голова комісії - заступник директора з економічних питань Захар’єва Марина Анатоліївна;

Заступник голови комісії - провідний юрисконсульт Дерев’янко Тетяна Григорівна;

Секретар комісії - Уповноважений з антикорупційної діяльності Шемет Петро Григорович;

Члени комісії : - головний бухгалтер Кочетова Любов Павлівна;

- старший інспектор кадрів Денисенко Валентина Миколаївна.

Додаток № 2
Затверджено наказом ДУ
«Полтавський ОЛЦ МОЗ України»
№ 22 від 27.02.2020

П О Л О Ж Е Н Н Я
про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «ПолтавськийОЛЦ МОЗ України»
на 2018-2020 роки

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Комісії
з проведення оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»
(далі - Комісія), її функції та повноваження.
2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який утворюється для проведення оцінки корупційних ризиків та здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» та діє на громадських засадах.
3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією та Законами України,
указами Президента України, постановами Верховної Ради України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, іншими актами
законодавства та цим Положенням.
4. Основними завданнями Комісії є:
1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
3) підготовка пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми та планів заходів щодо запобігання і виявлення корупції в
ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
4) здійснення моніторингу стану виконання Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2018-2020 роки.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» та подає відповідний план на затвердження в.о. директора. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;
2) проводить аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності ДУ;
3) організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;
4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;
5) здійснює у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;
6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;
7) розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозицій (в разі потреби) щодо внесення змін до Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
8) не рідше ніж один раз на рік проводить моніторинг та оцінку ефективності виконання Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
9) за результатами моніторингу та оцінки готує пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» (у разі необхідності).
6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
1) заслуховувати представників структурних підрозділів ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Комісією завдань;
3) вносити керівництву ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань запобігання і протидії корупції;
4) залучати до роботи Комісії в установленому законодавством порядку інших працівників ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
5) використовувати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
7. Персональний склад Комісії визначається наказом ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України». Комісію очолює голова - заступник директора з економічних питань, заступник голови Комісії – провідний юрисконсульт, секретар комісії – Уповноважений з питань антикорупційної діяльності, до складу Комісії входять члени – головний бухгалтер та старший інспектор кадрів. До роботи Комісії можуть залучатися представники громадськості (за згодою).
8. Голова Комісії:
1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;
2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;
3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;
4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.
9. Секретар Комісії:
1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;
2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії;
3) оформлює протоколи засідань Комісії;
4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.
10. Члени Комісії мають право:
1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;
2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
3) ініціювати в разі потреби скликання засідань Комісії;
4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії.
11. Члени Комісії зобов’язані:
1) брати участь у засіданнях Комісії;
2) дотримуватись вимог законодавства та цього Положення;
3) бути неупередженими та об’єктивними;
4) не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій.
12. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби.
13. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу Комісії.
14. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформляється протоколом засідання. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
15. У протоколі зазначається поіменний список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.
16. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.
17. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії, а потім подається на затвердження в.о. директора ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
18. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

Відокремлені структурні підрозділи

poltava regions

Корисні посилання

ban-radaban-prezidentban-kabminban-mozpoltava-oda