Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ДУ «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України» №204
від 23 грудня 2020 року

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»
на 2021 – 2023 роки

Преамбула
Цією Антикорупційною програмою Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі - Юридична особа) проголошує, що її працівники, посадові особи, в.о. генерального директора у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

І. Загальні положення

 1. Антикорупційна програма ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Юридичної особи.
 2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законами України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» та Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194.
 3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
 4. Антикорупційну програму затверджено наказом в.о. генерального директора ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» після її обговорення з працівниками і посадовими особами Юридичної особи.
 5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Юридичної особи, а також для її ділових партнерів. ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми
 6. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», включаючи посадових осіб усіх рівнів, а також для усіх суб’єктів господарської діяльності (відділень, лабораторій, відокремлених структурних підрозділів лабораторних досліджень), над якими вона здійснює контроль.
 7. Антикорупційна програма також застосовується Юридичною особою у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 8. Здійснення заходів щодо виконання Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:
 1. учасники Юридичної особи (далі - учасники);

 2. в.о. генерального директора Юридичної особи (далі – в.о.генерального директора);

 3. посадова особа Юридичної особи, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений з антикорупційної діяльності), правовий статус якої визначається Законом, наказом НАЗК від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», цією Антикорупційною програмою та наказом в.о. генерального директора від 28.07.2020 №94 «Про затвердження Положення про Уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» ;

 4. посадові особи Юридичної особи всіх рівнів та інші працівники Юридичної особи (далі - працівники). ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності Юридичної особи

 5. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Юридичної соби

 6. Юридична особа забезпечує щорічну розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

 7. Антикорупційні заходи включають:

 8. періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

 9. антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Юридичної особи.

 10. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Юридичної особи є:

 11. ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

 12. положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

 13. критерії обрання ділових партнерів Юридичної особи;

 14. обмеження щодо підтримки Юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

 15. механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

 16. здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

 17. процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

 18. норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

 19. механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

 20. обмеження щодо подарунків;

 21. нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

 22. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи

 23. Юридична особа не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

 24. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

 25. Оцінка корупційних ризиків в Юридичній особі проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія). Порядок діяльності та склад комісії затверджуються в.о. генерального директора. До складу комісії входять заступник директора з екномічних питань (голова комісії), Уповноважений (секретар комісії), керівники структурних підрозділів Юридичної особи, а також інші працівники, визначені керівником. Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Юридичної особи, а також незалежні експерти чи спеціалісти. Голова комісії, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Юридичній особі.

 26. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності учасників, в.о. генерального директора, його заступників та працівників Юридичної особи.

 27. Корупційні ризики у діяльності Юридичної особи поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Юридичної особи. Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Юридична особа перебуває у ділових правовідносинах.

 28. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається в.о. генерального директора і повинен містити:

 29. ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

 30. оцінку виявлених корупційних ризиків. Текст звіту також може бути оприлюднений (у разі необхідності) на веб-сайті Юридичної особи.

 31. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Юридичної особи

 32. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Юридичної особи, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

 33. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Юридичної особи, положень про структурні підрозділи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Юридичною особою.

 34. Ділові партнери Юридичної особи обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

 35. Здійснення благодійної діяльності Юридичної особи не допускається, якщо:

 36. її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

 37. діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

 38. Для повідомлення працівниками Юридичної особи про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Юридичної особи та на офіційному веб-сайті Юридичної особи. Така інформація повинна містити: номер телефону для здійснення повідомлень 050-515-22-22, 56-01-77; адресу електронної пошти для здійснення повідомлень E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. IV. Норми професійної етики працівників Юридичної особи

 39. Працівники Юридичної особи під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

 40. Працівники Юридичної особи толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

 41. Працівники Юридичної особи діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

 42. Працівники Юридичної особи сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні.

 43. Працівники Юридичної особи не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

 44. Працівники Юридичної особи, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Юридичної особи, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

 45. Працівники Юридичної особи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Юридичної особи вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це в.о. генерального директора Юридичної особи та Уповноваженого.

V. Права і обов’язки учасників та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особи

 1. В.о. генерального директора, працівники, що діють від імені Юридичної особи, мають право:
 1. надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

 2. звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

 3. Працівники Юридичної особи зобов’язані:

 4. дотримуватися відповідних вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

 5. виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Юридичної особи;

 6. невідкладно інформувати в.о. генерального директора Юридичної особи про випадки порушення вимог Антикорупційної програми;

 7. невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

 8. утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Юридичної особи;

 9. не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Юридичної особи.

 10. Працівникам Юридичної особи забороняється:

 11. використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

 12. використовувати будь-яке майно Юридичної особи чи її кошти в приватних інтересах;

 13. вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою;

 14. вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників Юридичної особи, до порушення вимог Закону, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» чи Антикорупційної програми.

 15. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Юридичною особою особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

 16. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, в.о. генерального иректора Юридичної особи (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються. У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники Юридичної особи зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

 17. відмовитися від пропозиції;

 18. за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

 19. залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Юридичної особи;

 20. письмово повідомити про пропозицію в.о. генерального директора та Уповноваженого Юридичної особи.

 21. Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені Законом розміри.

 22. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники Юридичної особи протягом одного робочого дня письмово повідомляють в.о. генерального директора та Уповноваженого.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого

 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності Юридичної особи призначається в.о. генерального директора відповідно до законодавства про працю, та установчих документів Юридичної особи.
 2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки визначені наказом НАЗК від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», цією Антикорупційною програмою та наказом в.о. генерального директора від 28.07.2020 № 94 «Про затвердження Положення про Уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;
 3. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Юридичній особі.
 4. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою в.о. генерального директора) інших працівників Юридичної особи.
 5. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Юридичній особі є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, ділових партнерів Юридичної особи, а також інших осіб забороняється. Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.
 6. В.о. генерального директора Юридичної особи зобов’язаний:
 1. забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

 2. сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом, Законом України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» та Антикорупційною програмою;

 3. оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

 4. за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

 5. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

 6. виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

 7. організовувати підготовку внутрішніх документів Юридичної особи з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

 8. розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи Юридичної особи з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

 9. забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками Юридичної особи Закону, Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» і Антикорупційної програми;

 10. проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

 11. забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

 12. забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 13. брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

 14. брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

 15. забезпечувати формування і ведення реєстрів: працівників Юридичної особи, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією; проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

 16. надавати працівникам Юридичної особи роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

 17. забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Юридичною особою заходи із запобігання корупції;

 18. брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

 19. забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Юридичної особи щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

 20. здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», цією Антикорупційною програмою.

 21. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

 22. отримувати від працівників Юридичної особи письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень;

 23. залучати до виконання своїх функцій за згодою в.о. генерального директора працівників Юридичної особи;

 24. ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Юридичної особи. VII. Порядок звітування Уповноваженого перед учасниками Юридичної особи

 25. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначених в.о. генерального директора, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).

  1. Звіт повинен включати інформацію щодо:
 26. стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

 27. результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

 28. виявлених порушень вимог Закону, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

 29. пропозицій і рекомендацій.

 30. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із в.о. генерального директора Юридичної особи. VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 31. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками Юридичної особи Антикорупційної програми.

 32. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

 33. розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 34. здійснення перевірок діяльності працівників Юридичної особи щодо виконання Антикорупційної програми.

 35. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

 1. Працівникам Юридичної особи гарантується конфіденційність їх повідомлень в.о. генерального директора або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Юридичної особи та повідомлень про факти підбурення працівників Юридичної особи до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
 2. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
 3. Повідомлення працівників Юридичної особи про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.
 4. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений.
 5. Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати. X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
 6. В.о. генерального директора та Уповноважений в межах своїх повноважень на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Юридичній особі.
 7. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
 8. Викривача та його близьких осіб не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства або вимог Антикорупційної програми.
 9. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача та його близьких осіб в.о. генерального директора Юридичної особи невідкладно вживає заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача або його близьких осіб, пов’язаних з таким розголошенням.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Юридичної особи

 1. Працівники Юридичної особи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 вересня 2017 року № 839, на виконання електронного документа МОЗ України № 09-23/37840/2-19 від 09.08.2019 та наказу № 70 від 21.08.2019 року «Про затвердження порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
 2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.
 3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:
 1. усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
 2. встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
 3. обмеження у доступі працівника до певної інформації;
 4. перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
 5. переведення працівника на іншу посаду;
 6. звільнення працівника. Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Юридичної особи встановлюються в.о. генерального директора.

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

 1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми працівники Юридичної особи можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
 2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання письмового звернення у довільній формі.
 3. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед в.о. генерального директора питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікацї працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Юридичній особі

 1. Підвищення кваліфікації працівників Юридичної особи у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції. XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми
 2. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:
 1. призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
 2. за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування в.о. генерального директора накладає дисциплінарне стягнення відповідно до законодавства.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

 1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Юридичної особи або ознак вчинення працівником Юридичної особи корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це в.о. генерального директора.
 2. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 3. Внутрішнє розслідування призначається в.о. генерального директора і здійснюється комісією. До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 10 днів. Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років. XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми
 4. В.о. генерального директора Юридичної особи забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
 5. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:
 1. звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;
 2. здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.
 3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути в.о. генерального директора, Уповноважений, працівники Юридичної особи.
 4. В.о. генерального директора, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.
 5. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) Юридичної особи в.о. генерального директора своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

Уповноважений з антикорупційної діяльності П.Г.Шемет

Провідний юрисконсульт Т.Г.Дерев’янко

Відокремлені структурні підрозділи

poltava regions

Корисні посилання

ban-radaban-prezidentban-kabminban-mozpoltava-oda