Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

НАКАЗ

м. Полтава

Від 16 лютого 2021 р.                                                                                                        № 9


Про затвердження Кодексу етичної
поведінки працівників Державної
установи «Полтавський ОЛЦ
МОЗ України»

Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.05.2019 № 1382 «Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції» та на виконання наказу № 204 від 23 грудня 2020 «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ «ПолтавськийОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки»,
Н А К А З У Ю :

1.Затвердити Кодекс етичної поведінки працівників Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» (далі – Кодекс), що додається.

2. Затвердити Комісію з розгляду випадків систематичного або грубого порушення Кодексу працівниками Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», у складі:

Голова Комісії - заступник директора Асаул М.В.;
Заступник голови Комісії - провідний юрисконсульт, голова первинної  профспілкової організації  - Дерев’янко Тетяна Григорівна;
Секретар Комісії - Уповноважений з антикорупційної діяльності,  відповідальний за реалізацію   Антикорупційної програми - Шемет Петро Григорович;
Члени Комісії : - головний бухгалтер  Кочетова Любов Павлівна, Старший інспектор кадрів - Денисенко Валентина Миколаївна.

3. Керівникам Державної установи «Полтавский обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», завідувачам відділів і лабораторій, завідувачам відокремлених структурних підрозділів лабораторних досліджень довести зміст цього наказу до відома працівників та забезпечити його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора А.В. Хайлов

Проект наказу підготували:

Уповноважений з антикорупційної діяльності П.Г.Шемет

Провідний юрисконсульт, голова первинної
профспілкової організації Т.Г.Дерев'янко

 Погоджено:

Заступник директора М.В.Асаул

Заступник директора А.М.Журавльов

Заступник директора з економічних питань М.А.Захар’єва

Заступник директора з технічних питань Ю.А.Бехтір

 Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ДУ «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України» № 9
від 16 лютого 2021 року

КОДЕКС
етичної поведінки працівників Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»

 1. Загальні положення
 2. 1. Цей Кодекс визначає сукупність моральних і професійно-етичних прнципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» (далі – Кодекс), призначений для уточнення норм службової поведінки та доброчесності, яких повинні додержуватися всі працівники установи під час виконання ними своїх посадових обов’язків.
 3. 2. Цей Кодекс грунтується на положеннях Конституцієї України, законів України, інших нормативно-правових актів, даного Кодексу та на загальних морально-етичних нормах поведінки в суспільстві.
 4. 3. Виконання норм і правил Кодексу є обов’язковим для всіх працівників установи.
 5. 4. Доповнення та зміни до даного Кодексу вносяться у зв’язку зі змінами норм чинного законодавства України.
 6. Мета Кодексу етики
 7. 1. Метою Кодексу етики є встановлення етичних норм і правил службової поведінки працівників ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» для гідного виконання ними своєї професійної діяльності, а також сприяння зміцненню авторитету і довіри громадян.
 8. 2. Кодекс етики покликаний підвищити ефективність виконання працівниками ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» посадових обов’язків.
 9. 3. Кодекс етики служить основою для формування високопрофесійного середовища та морально-психологічного клімату в Державній установі «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
 10. 4. Знання та дотримання посадовою особою Кодексу етики є одним з критеріїв оцінки якості його професійної діяльності та службової поведінки під час виконання професійних обов’язків.
 11. Основні принципи етичної поведінки і доброчесності.
 12. 1. Принцип патриотизму. Чесне служіння і вірність народу України; повага до державних символів, використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків.
 13. 2. Компетентність та сумлінність. Працівник, який бере участь у санітарно-просвітницькій діяльності, повинен користуватися науково підтвердженими даними, проявляти обачливість і брати до уваги можливі наслідки своїх висловлювань перед громадськістю.
 14. 3. Чесність та порядність. Працівник повинен як у своїй професійній діяльності, так і у приватному житті бути чесним і порядним. Працівник зобов’язаний поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується.
 15. Виконання професійних обов'язків
 16. 1. Принцип поваги до своєї професії повинен бути витриманим у всіх сферах діяльності працівників ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
 17. 2. Працівник Державної утанови «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження прав інших людей.
 18. 3. Знання, досвід і наявні можливості працівник зобов’язаний застосовувати в кожному окремому випадку таким чином, щоб забезпечити найкраще виконання своїх професійних обов’язків.
 19. 4. Працівник відповідальний за безперервне підвищення власної кваліфікації.
 20. 5. Працівник повинен здобувати, застосовувати і поглиблювати знання, поширювати відповідну інформацію серед колег, громадськості, одержувати консультації і використовувати допомогу інших спеціалістів, якщо це необхідно.
 21. 6. Будь-яка інформація, яка надається працівником, повинна бути складена розбірливо, державною мовою.
 22. 7. Працівник не повинен надавати інформацію, якщо вона може бути використана з метою зловживання, всупереч загальноприйнятим правилам, вимогам етичної поведінки та доброчесності.
 23. 8. Працівник зобов’язаний неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можутьбути сприйняті як підстава підозрювати його в корупції.
 24. 9. Працівнику забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».
 25. 10. В.о. генерального директора, його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів лабораторних досліджень та завідувачі відділеннями і лабораторіями у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», у межах своєї компетенції зобов’язані вжити заходів до припинення таких діянь.
 26. Відповідальність за порушення Кодексу етики.
 27. 1. Поведінка працівника, що перешкоджає ефективній діяльності ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», підриває її авторитет, загрожує добрій репутації колективу та систематичні і грубі порушення Кодексу етики підлягають осуду на зборах колективу та розглядається на засіданні Комісії з розгляду випадків систематичного чи грубого порушення Кодексу працівниками установи.
 28. 2. У випадках, передбачених законодавством України, можливе застосування заходів дисциплінарної відповідальності, інших видів виховного впливу.

Відокремлені структурні підрозділи

poltava regions

Корисні посилання

ban-radaban-prezidentban-kabminban-mozpoltava-oda