Державна установа
«Полтавський обласний центр контролю
та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
НАКАЗ
м. Полтава

Від 24 лютого 2021 р.                                                                                                                № 12
Про затвердження Порядку проведення
внутрішнього службового
розслідування стосовно працівників
Державної установи «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України», які вчинили
корупційне правопорушення

Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1422 від 08.12.2009, № 1044 від 12.10.2011; в редакції Постанови КМ № 691 від 13.09.2017} та на виконання наказу № 204 від 23 грудня 2020 «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» на 2021-2023 роки»,
Н А К А З У Ю :

 1. Затвердити Порядок проведення внутрішнього службового розслідування стосовно працівників ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», які вчинили корупційне правопорушення або в інший спосіб порушили Закон України “Про запобігання корупції”, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора                                                                                                                А.В.Хайлов

Проект наказу підготували :

Уповноважений з антикорупційної діяльності П.Г.Шемет

Провідний юрисконсульт Т.Г.Дерев'янко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ДУ «Полтавський ОЛЦ
МОЗ України» № 12 від 24.02.2021

ПОРЯДОК
проведення внутрішнього службового розслідування стосовно
працівників Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»,
які вчинили корупційне правопорушення або в інший спосіб порушили Закон України «Про запобігання корупції»

 1. Відповідно до цього Порядку стосовно працівників ДУ «ПолтавськийЛЦ МОЗ України», які вчинили корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення або в інший спосіб порушили Закон України “Про запобігання корупції”, може бути проведено службове розслідування:

у разі невиконання або неналежного виконання ними посадових обов’язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, установі чи об’єднанню громадян;
з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) за рішенням в.о. генерального директора установи, в якій працює особа, стосовно якої пропонується проведення службового розслідування, а у разі її відсутності - особи, яка виконує її обов’язки.
За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування проводиться у випадках, коли анонімне повідомлення стосується порушення вимог Закону та наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 1. Рішення щодо проведення службового розслідування приймається в.о. генерального директора державної установи.
 2. Рішенням щодо проведення службового розслідування визначаються голова комісії з проведення службового розслідування, інші члени комісії, предмет і дата початку та закінчення службового розслідування. Строк службового розслідування не може перевищувати двох місяців.

Якщо рішення щодо проведення службового розслідування приймається на виконання припису Національного агентства, в.о. генерального директора зобов’язаний повідомити про таке рішення Національному агентству протягом десяти робочих днів з дня надходження припису.

Період проведення службового розслідування не включає час тимчасової втрати працездатності особою, стосовно якої проводиться службове розслідування, час її перебування у відпустці або службовому відрядженні чи відсутності з інших причин, час отримання інформації, що стосується предмета службового розслідування, від установ, підприємств, організацій іноземних держав, а також час ознайомлення такої особи з актом службового розслідування.
У разі потреби до проведення службового розслідування можуть залучатися вчені, працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).
Члени комісії з проведення службового розслідування у разі виникнення у них реального чи потенційного конфлікту інтересів зобов’язані письмово повідомити про це в.о. генерального директора ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».

 1. Службове розслідування проводиться з відстороненням особи, стосовно якої проводиться службове розслідування, від здійснення повноважень на посаді або без такого відсторонення. Рішення про відсторонення приймається в.о. генерального директора.
 2. В.о.генерального директора ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», за рішенням якого затверджено склад комісії з проведення службового розслідування, контролює роботу цієї комісії і у разі потреби дає обов’язкові для виконання доручення.
 3. Члени комісії з проведення службового розслідування несуть персональну відповідальність згідно із законодавством за повноту, всебічність і об’єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, що стосується такого розслідування.

У разі відмови особи, стосовно якої проводиться службове розслідування, надати пояснення, члени комісії складають відповідний акт.

 1. Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування, має право:

1) отримувати інформацію про підстави проведення такого розслідування;
2) надавати усні або письмові пояснення, робити заяви, подавати документи, необхідні для проведення службового розслідування;
3) подавати у письмовій формі зауваження щодо проведення службового розслідування, дій або бездіяльності осіб, які його проводять;
4) звертатися до в.о. генерального дмректора у письмовій формі з обґрунтованим клопотанням про виведення із складу комісії з проведення службового розслідування осіб, в яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів. Про прийняте за результатами розгляду клопотання рішення письмово повідомляється особа, стосовно якої проводиться службове розслідування.

 1. За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, у якому зазначаються:

факти, які стали підставою для проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, освіта, строк перебування на займаній посаді особи, стосовно якої проведено службове розслідування;
заяви, клопотання, пояснення та зауваження особи, стосовно якої проведено службове розслідування;
висновки службового розслідування, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, причини та умови, що призвели до порушення, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, що знімають з особи, стосовно якої проведено службове розслідування, безпідставні звинувачення або підозру;
обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень та притягнення у разі потреби винних осіб до відповідальності згідно із законодавством.
У разі прийняття рішення щодо притягнення особи, стосовно якої проведено службове розслідування, до відповідальності комісія пропонує вид дисциплінарного стягнення, передбаченого законодавством.
Під час визначення виду дисциплінарного стягнення члени комісії повинні враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу особи, стосовно якої проведено службове розслідування.
У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення комісія подає керівникові органу пропозицію щодо надіслання акта службового розслідування до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
Члени комісії мають право викласти письмово свою окрему думку, яка додається до акта.

 1. Акт службового розслідування підписується членами комісії та подається на розгляд в.о. генерального директора в одному примірнику.

Перед поданням на розгляд керівника органу з актом службового розслідування ознайомлюється особа, стосовно якої проведено службове розслідування.
Під час ознайомлення з актом службового розслідування особа, стосовно якої проведено службове розслідування, може висловити свої зауваження, які додаються до акта.
У разі коли під час ознайомлення з актом службового розслідування до нього не висловлені зауваження або особа, стосовно якої проведено службове розслідування, не прибула у визначений для ознайомлення час без поважних причин та не повідомила комісію про причини своєї відсутності у день ознайомлення, акт службового розслідування вважається таким, що не має зауважень.
Особа, стосовно якої проведено службове розслідування, повинна підписати акт службового розслідування, а у разі відмови особи підписати такий акт члени комісії складають відповідний акт, який додається до акта службового розслідування.
У разі відсутності під час підписання акта службового розслідування члена комісії причина його відсутності зазначається в акті.
Знімати копії з акта службового розслідування до подання його на розгляд в.о. генерального директора ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» забороняється.

 1. Акт службового розслідування на вимогу особи, стосовно якої проведено службове розслідування, повинен розглядатися в її присутності.

За результатами розгляду акта службового розслідування в.о. генерального директора приймає у десятиденний строк з дати його надходження відповідне рішення, з яким ознайомлюється особа, стосовно якої проводилося службове розслідування.
У разі коли рішення щодо проведення службового розслідування було прийнято на виконання припису Національного агентства в.о. генерального директора інформує Національне агентство стосовно висновків комісії про причини та умови, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону в інший спосіб, пропозицій щодо усунення зазначених причин та умов, а також стосовно вжитих заходів за результатами службового розслідування.
За результатами службового розслідування особа, стосовно якої проведено службове розслідування, може бути притягнута до відповідальності згідно із законодавством.

 1. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено особою, стосовно якої проведено службове розслідування, згідно із законодавством.
 2. Акт службового розслідування з відповідними документами зберігається в ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України». Копії акта службового розслідування надаються за рішенням в.о. генерального директора.

Відокремлені структурні підрозділи

poltava regions

Корисні посилання

ban-radaban-prezidentban-kabminban-mozpoltava-oda